Competentie 1:

Werkt in wisselend teamverband

 

 • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, …)
 • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende
 • Rapporteert aan leidinggevende
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van leidinggevende op
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)

 

Met inbegrip van kennis:

 • Basiskennis van rapportering
 • Kennis van communicatie
 • Kennis van professionele taalgebruik (moet voldoende professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit te voeren werk te kunnen begrijpen)

 

Competentie 2:

Werkt met oog voor veiligheid, en beveiliging

 

 • Past algemene en sectorale veiligheidsvoorschriften toe
 • Neemt actief deel aan veiligheidsinstructies (Take5)
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen op correcte wijze
 • Herkent risico’s bij werken op locatie (in het schip, op de kade, onder de kraan, …)
 • Meldt risico's en problemen, mondeling en/of schriftelijk, aan de leidinggevende
 • Schat de risico’s van de werkzaamheden in
 • Werkt volgens de specifieke veiligheidsvoorschriften op locatie
 • Herkent gevaarlijke producten en behandelt ze conform de voorschriften
 • Maakt gebruik van valbeveiliging
 • Evacueert tijdens een brand
 • Evacueert en/of voert EHBO uit bij ongevallen (zware bloedingen, gevaarlijke producten, …)
 • Voert de noodprocedure uit bij calamiteiten met gevaarlijke producten
 • Respecteert de ISPS-voorschriften

 

Met inbegrip van kennis:

 • Basiskennis van wettelijke bepalingen voor de havenarbeid
 • Basiskennis van de organisatie van havenarbeid
 • Basiskennis van  een verkeersplan
 • Basiskennis van organisatie en werking van een terminal
 • Basiskennis van brand en brandbestrijding
 • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
 • Kennis van gevaarlijke producten en de behandeling ervan
 • Kennis van EHBO zonder CPR
 • Grondige kennis van valbeveiliging: valharnas met valblok of vallijn, wand-lock/toplock, , draagbare ladders, safetyflat, spreader, valstopapparaat, …
 • Grondige kennis van veiligheidsregels en beveiligingsmaatregelen (veiligheidsvoorschriften, havenvoorschriften,  …)
 • Grondige kennis van werkgerelateerde pictogrammen

 

Competentie 3:

Werkt met oog voor milieu, kwaliteit en welzijn

 

 • Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, ..)
 • Werkt economisch
 • Werkt conform de voorgeschreven procedures
 • Vermijdt schade aan infrastructuur, goederen en de toestellen
 • Heeft oog voor het welzijn van de collega's
 • Past de milieuvoorschriften toe
 • Sorteert en recupereert afval en (gebruikte) materialen
 • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe

 

Met inbegrip van kennis:

 • Basiskennis van wettelijke bepalingen voor de havenarbeid
 • Basiskennis van economisch werken
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van afvalpreventie, -procedures en –richtlijnen
 • Kennis van organisatie en werking van de haven
 • Kennis van de toepasselijke Codex

 

Competentie 4:

Ontvangt de eigen werkzaamheden en bereidt ze voor

 

 • Verplaatst zich veilig binnen de arbeidsplaats
 • Begrijpt de ontvangen opdracht en volgt ze op
 • Verzamelt het materiaal noodzakelijk voor de opdracht
 • Plaatst indien nodig waarschuwingstekens

 

Met inbegrip van kennis:

 • Basiskennis van havenvoertuigen en hun gebruik
 • Kennis van (lokale) vakterminologie
 • Kennis van afvalpreventie, -procedures en –richtlijnen
 • Kennis van haventerrein en havenbedrijven

 

Competentie 5:

Voert de voorbereiding van de werkpost uit

 

 • Betreedt het schip op gepaste wijze
 • Kijkt de veiligheidsrisico’s na ter voorbereiding van de werkzaamheden
 • Opent en sluit de luiken van het vrachtruim
 • Kijkt de uitrusting voor de toegang tot de schepen na bij gebruik (gangway, loopbruggen, …)
 • Zorgt voor een vrije doorgang
 • Voorziet het benodigd montagegereedschap, aanslag- of zekeringsmateriaal voor de behandeling van de lading
 • Voorziet courant materiaal voor de aanslag en/of zekeringswerkzaamheden
 • Voorziet benodigde materiaal

 

Met inbegrip van kennis:

 • Basiskennis van manueel, elektrisch en pneumatisch handgereedschap (hamers, zagen, …)
 • Kennis van lashingmateriaal voor zekering van de ladingen (voertuigen, containers, …)
 • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
 • Grondige kennis van aanslagmateriaal (staalkabels, stroppen, kettingen, hijsbanden, …)
 • Grondige kennis van bevestigingstechnieken van aanslagmateriaal

 

Competentie 6:

Pikt aanslagmateriaal aan of af

 

 • Organiseert zijn werkzaamheden
 • Controleert de lading op beschadiging en meldt deze aan de leidinggevende
 • Legt het aanslagmateriaal klaar bij laadoperaties
 • Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, …) voor toepassen van aanslagfactoren
 • Brengt het aanslagmateriaal aan de lading aan
 • Haakt het aanslagmateriaal los van de lading

 

Met inbegrip van kennis:

 • Basiskennis van eigenschappen van hef- en hijstoestellen
 • Kennis van organisatie en methodisch werken
 • Kennis van aanslagmethodes
 • Kennis van zekeringstechnieken voor ladingen
 • Kennis van reken- en meetmethodes
 • Grondige kennis van aanslagmateriaal (staalkabels, stroppen, kettingen, hijsbanden, …)
 • Grondige kennis van bevestigingstechnieken van aanslagmateriaal

 

Competentie 7:

Behandelt goederen (stukgoed, zakgoed, dozen, ..)

 

 • Beoordeelt de aangepaste behandelingssymbolen en past ze toe
 • Past de juiste behandelingsmethode per type lading toe
 • Meldt onregelmatigheden/afwijkingen aan de leidinggevende
 • Lost of verplaatst de goederen met een (elektrische) transpallet
 • Tilt lasten manueel
 • (Ont)stapelt de lading
 • Laadt en lost de goederen in en uit containers
 • Plaatst de goederen op de voorziene locatie
 • Behandelt de gevaarlijke goederen volgens de procedure
 • Ordent de goederen rekening houdend met de optimale gewichtsverdeling (steekt kallen, stuwhout, keepers, … of neemt ze weg)

 

Met inbegrip van kennis:

 • Kennis van aanslagmethodes
 • Kennis van lading (stukgoed, bulkgoederen, containers)
 • Kennis van stapeltechnieken
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van onregelmatigheden (gebreken van lading, …)
 • Kennis van gevaarlijke producten en de behandeling ervan
 • Grondige kennis van aanslagmateriaal (staalkabels, stroppen, kettingen, hijsbanden, …)
 • Grondige kennis van bevestigingstechnieken van aanslagmateriaal
 • Grondige kennis van laad- en losprocedures
 • Grondige kennis van werkgerelateerde pictogrammen

 

Competentie 8:

Bedient de (elektrische) transpallet

 

 • Voorziet (elektrische) transpallet voor goederenbehandeling
 • Verplaatst lasten met zijn/haar (elektrische) transpallet
 • Schat de afmetingen van de lading correct in
 • Bestuurt de (elektrische) transpallet voor verplaatsing van lasten zonder beschadigingen aan te brengen aan de goederen, de infrastructuur en andere voertuigen

 

Met inbegrip van kennis:

 • Kennis van transportmiddelen voor laden en lossen van lading

 

Competentie 9:

Behandelt containers

 

 • Beoordeelt de aangepaste behandelingssymbolen en past ze toe
 • Meldt onregelmatigheden/afwijkingen aan de leidinggevende
 • Neemt al het nodige materiaal mee
 • Werkt vanuit een safetyflat met valharnas
 • Houdt contact met de kraanman

 

Met inbegrip van kennis:

 • Kennis van lashingmateriaal voor zekering van de ladingen (voertuigen, containers, …)
 • Kennis van onregelmatigheden (gebreken van lading, …)
 • Kennis van transportmiddelen voor laden en lossen van lading
 • Kennis van gevaarlijke producten en de behandeling ervan
 • Grondige kennis van laad- en losprocedures
 • Grondige kennis van valbeveiliging: valharnas met valblok of vallijn, wand-lock/toplock, , draagbare ladders, safetyflat, spreader, valstopapparaat, …

 

Competentie 10:

Behandelt voertuigen

 

 • Identificeert de voertuigen
 • Meldt onregelmatigheden/afwijkingen aan de leidinggevende
 • Rijdt en plaatst het voertuig in het schip, op de wagon en op de kade

 

Met inbegrip van kennis:

 • Kennis van lashingmateriaal voor zekering van de ladingen (voertuigen, containers, …)
 • Kennis van onregelmatigheden (gebreken van lading, …)
 • Kennis van transportmiddelen voor laden en lossen van lading
 • Grondige kennis van laad- en losprocedures

 

Competentie 11:

Voert minimum één zekeringstechniek uit voor minstens één van de volgende ladingen:  voertuigen, containers, stukgoed, coils,  …

 

 • Werkt met bescherming tegen valgevaar aangepast aan de wijze van zekeren
 • Brengt het lashingmateriaal ter plaatse
 • Legt lashingmateriaal klaar voor bevestiging van de lading
 • Zekert de lading conform de (veiligheids)richtlijnen
 • Werkt met handgereedschap en past de aangepaste montagetechnieken toe
 • Evalueert de zekeringswerkzaamheden en stuurt bij indien nodig

 

Met inbegrip van kennis:

 • Basiskennis van manueel, elektrisch en pneumatisch handgereedschap (hamers, zagen, …)
 • Kennis van lashingmateriaal voor zekering van de ladingen (voertuigen, containers, …)
 • Kennis van zekeringstechnieken voor ladingen
 • Kennis van reken- en meetmethodes
 • Grondige kennis van valbeveiliging: valharnas met valblok of vallijn, wand-lock/toplock, , draagbare ladders, safetyflat, spreader, valstopapparaat, …
 • Grondige kennis van veiligheidsregels en beveiligingsmaatregelen (veiligheidsvoorschriften, havenvoorschriften,  …)
 • Grondige kennis van beschermingsmiddelen

 

Competentie 12:

Ruimt de werkzone op en reinigt ze (materieel, hulpstukken, ...)

 

 • Ruimt het losliggende (aanslag) materiaal op en legt het op de daartoe voorziene plaatsen aan boord of op de kade
 • Verwijdert het restant van de lading uit het schip
 • Draagt zorg voor het gebruikte materiaal, onderhoudt dit en maakt het schoon
 • Signaleert wanneer onderdelen aan herstelling of onderhoud toe zijn

 

Met inbegrip van kennis:

 • Basiskennis van reinigingsmethoden
 • Kennis van afvalpreventie, -procedures en –richtlijnen