Arbeidsveiligheid is een topprioriteit aan de haven van Gent

De basisopleiding van elke havenarbeider bestaat hoofdzakelijk uit theoretische én praktijkgerichte veiligheidscursussen. Tevens dient elke nieuwe Gentse havenarbeider reeds voor zijn erkenning in het bezit te zijn van een geldig VCA-attest.
Bovendien zit in de opleiding voor de forelieden een VCA voor leidinggevenden ingebouwd. Tenslotte werd voor de havenarbeiders van het algemeen contingent een ambitieus beleidsplan inzake alcohol en andere drugs afgesloten.

Conventionele structuur

Om veiligheid ook in de dagdagelijkse praktijk te brengen werd aan de haven van Gent een conventionele veiligheidsstructuur opgezet. Het zwaartepunt van het veiligheidsbeleid rust hierbij op de individuele ondernemingen. Daarnaast wordt de structuur aangevuld met een centrale veiligheidsdienst en een centraal veiligheidscomité.

Stuurgroep veiligheid

Het centrale veiligheidsbeleid wordt, voor zover dit het niveau van de individuele onderneming overstijgt, uitgestippeld door een stuurgroep veiligheid. Hierin zetelen leidinggevenden van de belangrijkste individuele havenbedrijven en de directie van CEPG.

Centrale veiligheidsdienst

De centrale veiligheidsdienst wordt aangestuurd door de stuurgroep veiligheid. Deze dienst biedt als meerwaarde dat risico's die de individuele onderneming overstijgen en/of risico's voor gelijkaardige activiteiten op uniforme wijze worden benaderd. De dienst heeft een zuiver ondersteunende, administratieve en adviserende rol en verleent bijstand aan de havenwerkgevers, werknemers en hiërarchische lijn.

De dienst bestaat uit een diensthoofd en twee havenarbeiders. Onder het gezag en verantwoordelijkheid van het diensthoofd kunnen de medewerkers van de centrale veiligheidsdienst worden ingezet voor volgende taken:

 • meewerken aan de analyse van de gevaren i.v.m. risico-analyse
 • onderzoek van arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid, al dan niet samen met de arbeidsgeneesheer
 • advies bij organisatie van de arbeidsplaats en werkposten
 • advies bij inrichting en onderhoud van sociale voorzieningen
 • advies bij opstellen veiligheidsinstructies
 • advies bij vorming werknemers (deelname aan aanvaardings- en opleidingscommissie)
 • meewerken aan onthaal nieuwe werknemers
 • aanspreekpunt zijn op kaai voor veiligheidsproblemen, en ter beschikking staan voor vragen
 • secretariaat centraal veiligheidscomité
 • veelvuldige en systematische onderzoeken van de arbeidsplaats
 • opstellen van maand- en jaarverslag
 • deelname aan rondgang arbeidsgeneesheer en toeziende overheden (technische en medische inspectie)
 • advies bij oordeelkundige aanwending PBM

De uitvoering van het beleid en het nemen van beleidsbeslissingen blijft zoals wettelijk voorzien de verantwoordelijkheid van de werkgevers en de hiërarchische lijn.

Centraal veiligheidscomité

In het centraal veiligheidscomité zijn de individuele stouwers, vakbonden, havenarbeiders en CEPG vertegenwoordigd. Dit overlegorgaan is het havenoverkoepelend sluitstuk van de veiligheidsstructuur aan de haven van Gent. Het heeft als taak het veiligheidsbeleid in beide richtingen te evalueren. Concreet melden bedrijven problemen bij de implementatie van het beleid en vakbonden tekortkomingen in het beleid. In het centraal veiligheidscomité wordt ook verslag uitgebracht over de activiteiten van de centrale veiligheidsdienst.