Paritair Subcomité voor de haven van Gent

Het Paritair Subcomité voor de haven van Gent is opgericht bij het Koninklijk Besluit van 10 september 1974. Het is bevoegd voor alle werknemers en hun werkgevers die in de haven van Gent als hoofdzakelijke of bijkomstige activiteit havenarbeid verrichten.

Lees meer ...

Verzoeningsbureau ad hoc

Het Paritair Subcomité voor de haven van Gent kan in haar schoot een verzoeningsbureau organiseren. Dit bureau treedt bemiddelend op bij alle moeilijkheden i.v.m. de concrete toepassing van de wet op de havenarbeid of de codex, en dit op verzoek van de meest gerede partij bij het geschil. De werkgevers-en werknemersafvaardiging bepalen voor elk dossier afzonderlijk zelf hun delegatie. Iedere partij verschijnt zelf of kan zich ter zitting laten vertegenwoordigen, wordt gehoord en heeft het recht zich te verdedigen.

Lees meer ...

Administratieve Commissie

Binnen het Paritair Subcomité voor de haven van Gent is een Administratieve Commissie opgericht die bevoegd is voor de erkenning van havenarbeiders. De Commissie kan tevens disciplinair optreden tegen de havenarbeiders.

Lees meer ...

Opleidingscommissie

Binnen het Paritair Subcomité voor de haven van Gent is een Opleidingscommissie opgericht. Deze commissie is bevoegd voor de beroepsopleiding van havenarbeiders. Ze legt de minimumnormen vast waaraan elke gespecialiseerde havenopleiding moet voldoen.

Lees meer ...

Contactcommissie en Cel Klachtenbehandeling (CKB)

Buiten de voornoemde officiële structuren werd een informele contactcommissie opgericht met als doel laagdrempelig en met beperkte degelaties alle mogelijke sociale dossiers te bespreken.

Lees meer ...

Centraal veiligheidscomité

In het centraal veiligheidscomité zijn de individuele stouwers, vakbonden, havenarbeiders en CEPG vertegenwoordigd. Dit overlegorgaan is het havenoverkoepelend sluitstuk van de veiligheidsstructuur aan de haven van Gent. Het heeft als taak het veiligheidsbeleid in beide richtingen te evalueren. Concreet melden bedrijven problemen bij de implementatie van het beleid en vakbonden tekortkomingen in het beleid. In het centraal veiligheidscomité wordt ook verslag uitgebracht over de activiteiten van de centrale veiligheidsdienst.

Lees meer ...