Wet 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid

 • Artikel 1:
  Niemand mag in de havengebieden, havenarbeid laten verrichten door andere werknemers dan
  erkende havenarbeiders.
 • Artikel 2:
  De omschrijving van de havengebieden en de havenarbeid zoals bepaald door de Koning in
  uitvoering van de artikelen 3 en 37 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
  arbeidsovereenkomsten, geldt voor de toepassing van deze wet.
 • Artikel 3-bis:
  Op advies van het voor het betrokken havengebied bevoegd paritair comité, kan de Koning de werkgevers, die in dit gebied havenarbeiders tewerkstellen, verplichten zich aan te sluiten bij een door hem erkende organisatie van werkgevers, die in de hoedanigheid van lasthebber alle verplichtingen vervult die voor de betrokken werkgevers krachtens de individuele en collectieve arbeidswetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, voortvloeien uit de tewerkstelling van havenarbeiders.

Om te kunnen erkend worden, moet de in het eerste lid bedoelde organisatie van werkgevers reeds de meerderheid van de betrokken werkgevers, als aangeslotene tellen.

Overzicht wettelijk kader